Rešimo spor mirnim putem između medicinskih profesionalaca i pacijenata

UMIP je Udruženje za mirno rešavanje sporova medicinskih profesionalaca (lekara, stomatologa i medicinskih tehničara) i pacijenata. Udruženje je dobrovolјna, nevladina, interesna i nestranačka organizacija, koja je oformljena s ciljem afirmacije medicinske delatnosti i prava pacijenata.

jun 06, 2016

Kako sukob rešiti mirnim putem (medijacijom)

Postupak posredovanja (medijacije) je regulisan Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova. Tim zakonom posredovanje je definisano kao postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Pitanja koja nisu izričito uređena ovim zakonom rešavaju se u skladu sa načelima posredovanja predviđenim ovim zakonom i standardima posredovanja sadržanih u aktima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope.
jun 05, 2016

Problemi pacijenata

Problemi sa kojima se pacijenti susreću u zdravstvu su najčešće posledica nedovoljne informisanosti pacijenata, edukacije u smislu prava koja su im zagarantovana, kao i poznavanje "adrese" na kojoj problem mogu rešiti. Udruženje UMIP pomaže članovima da svoje probleme reše na pravno-regulisan način, u prvom koraku, a potom mirnim putem (medijacijom) u slučaju da izostane adekvatan odgovor zdravstvene institucije kojoj se pacijent obraća.
jun 04, 2016

Najčešća pitanja i odgovori o medijaciji

Najčešća pitanja i objašnjena u vezi posredovanja (medijacije), kao načina za mirno rešavanje spornog odnosa na relaciji medicinski profesionalci - pacijenti bazirani su na Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova. UMIP je udruženje koje je svoje aktivnosti fokusiralo na rešavanje sporova između medicinskih profesionalaca i pacijenata mirnim putem – posredovanjem (medijacijom).

Ciljevi UMIP-a

Ciljevi Udruženja su primarno orijentisani na: poboljšanje uslova rada medicinskih profesionalaca, poboljšanje statusa pacijenata, zaštita medicinskih radnika i pacijenata, sprečavanja diskriminacije medicinskih profesionalaca i pacijenata, suzbijanje korupcije u oblasti zdravstva, lakše ostvarivanje prava pacijenata u oblasti zdravstva. Takođe smo usmereni i na prikupljanje, analizu i istraživanje problema u oblasti zdravstva i njihovo rešavanje primarno putem posredovanja. Naši ciljevi su: altruistički, dugoročni, fokusirani na ljude i poboljšanje njihovog zdravlja kroz edukaciju i savetodavnu pomoć.

Misija UMIP-a

UMIP je neprofitna organizacija civilnog društva koja se zalaže za društvene promene i razvoj građanskog društva kroz edukaciju građana i zalaganje za vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava, rešavanje sukoba mirnim putem i na tim osnovama podizanje kvaliteta života građana zasnovanim na demokratskim principima i principima tolerancije. UMIP svojim programom rada doprinosi i podstiče medicinske profesionalce i pacijente da učestvuju u društvenim aktivnostima, kao i na aktivan, odgovoran, tolerantan i odnos zasnovan na mirnom rešavanju problema u svojoj međusobnoj komunikaciji i saradnji.

Skupština Udruženja

 

Osnivači UMIP-a su medicinski, pravni, ekonomski i profesionalci u posredovanju. Dugogodišnje iskustvo i praksa u radu omogućavaju Udruženju ostvarivanje ciljeva u skladu sa pravnim interesima članova Udruženja uz poštovanje poslovne etike i ljudskih prava.

Dodatne informacije o UMIP-u

Upoznajte UMIP

Informišite se o aktuelnim pitanjima iz oblasti zdravstva

Pitajte Udruženje