jun 08, 2016

Prava i obaveze medicinskih profesionalaca

Hipokratovu zakletvu tradicionalno polažu lekari i na taj način se obavezuju na istrajavanje u etičkom vršenju dužnosti svoje profesije. Značaj Hipokratove zakletve je u njenoj istorijskoj i tradicionalnoj vrednosti. Iako ne postoje sigurni dokazi, pretpostavka je da zakletva delo Hipokrata, oca medicine, ili nekog od njegovih učenika. Nastala je oko 4. veka p. n. e. Iako je sadržina originalne Zakletve relativno van vremenskog konteksta, smatra se tradicionalnim činom uvođenja lekara u praksu. Originalna zakletva napisana je na grčkom, a najraniji prevod je na latinskom.
jun 06, 2016

Kako sukob rešiti mirnim putem (medijacijom)

Postupak posredovanja (medijacije) je regulisan Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova. Tim zakonom posredovanje je definisano kao postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Pitanja koja nisu izričito uređena ovim zakonom rešavaju se u skladu sa načelima posredovanja predviđenim ovim zakonom i standardima posredovanja sadržanih u aktima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope.
jun 05, 2016

Problemi pacijenata

Problemi sa kojima se pacijenti susreću u zdravstvu su najčešće posledica nedovoljne informisanosti pacijenata, edukacije u smislu prava koja su im zagarantovana, kao i poznavanje "adrese" na kojoj problem mogu rešiti. Udruženje UMIP pomaže članovima da svoje probleme reše na pravno-regulisan način, u prvom koraku, a potom mirnim putem (medijacijom) u slučaju da izostane adekvatan odgovor zdravstvene institucije kojoj se pacijent obraća.
jun 04, 2016

Problemi medicinksih profesionalaca

Problemi sa kojima se susreću medicinski profesionalci tokom svog rada su brojni i zavise od toga da li je reč o radu u zdravstvenim ustanova ili privatnoj praksi. Posmatrajući ih iz ta dva ugla, mogu se uvideti razlike, ali i izvesne sličnosti koje proizilaze iz sistemskog i zakonodavnog rešenja zdravstvene delatnosti.
jun 04, 2016

Najčešća pitanja i odgovori o medijaciji

Najčešća pitanja i objašnjena u vezi posredovanja (medijacije), kao načina za mirno rešavanje spornog odnosa na relaciji medicinski profesionalci - pacijenti bazirani su na Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova. UMIP je udruženje koje je svoje aktivnosti fokusiralo na rešavanje sporova između medicinskih profesionalaca i pacijenata mirnim putem – posredovanjem (medijacijom).