jun 06, 2016

Kako sukob rešiti mirnim putem (medijacijom)

Postupak posredovanja (medijacije) je regulisan Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova. Tim zakonom posredovanje je definisano kao postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Pitanja koja nisu izričito uređena ovim zakonom rešavaju se u skladu sa načelima posredovanja predviđenim ovim zakonom i standardima posredovanja sadržanih u aktima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope.
jun 04, 2016

Najčešća pitanja i odgovori o medijaciji

Najčešća pitanja i objašnjena u vezi posredovanja (medijacije), kao načina za mirno rešavanje spornog odnosa na relaciji medicinski profesionalci - pacijenti bazirani su na Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova. UMIP je udruženje koje je svoje aktivnosti fokusiralo na rešavanje sporova između medicinskih profesionalaca i pacijenata mirnim putem – posredovanjem (medijacijom).