jun 08, 2016
doktori-600x399

Prava i obaveze medicinskih profesionalaca

Hipokratovu zakletvu tradicionalno polažu lekari i na taj način se obavezuju na istrajavanje u etičkom vršenju dužnosti svoje profesije. Značaj Hipokratove zakletve je u njenoj istorijskoj i tradicionalnoj vrednosti. Iako ne postoje sigurni dokazi, pretpostavka je da zakletva delo Hipokrata, oca medicine, ili nekog od njegovih učenika. Nastala je oko 4. veka p. n. e. Iako je sadržina originalne Zakletve relativno van vremenskog konteksta, smatra se tradicionalnim činom uvođenja lekara u praksu. Originalna zakletva napisana je na grčkom, a najraniji prevod je na latinskom.
jun 07, 2016
pravni-skener

Prava i obaveze pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata uređena su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, kao i način ostvarivanja i zaštite tih prava. Istim zakonom su bliže određene dužnosti pacijenata. U skladu sa pomenutim zakonom, pacijentu se garantuje pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najbolјem interesu pacijenta i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.
jun 04, 2016
birokratija

Problemi medicinksih profesionalaca

Problemi sa kojima se susreću medicinski profesionalci tokom svog rada su brojni i zavise od toga da li je reč o radu u zdravstvenim ustanova ili privatnoj praksi. Posmatrajući ih iz ta dva ugla, mogu se uvideti razlike, ali i izvesne sličnosti koje proizilaze iz sistemskog i zakonodavnog rešenja zdravstvene delatnosti.