Čime se bavimo

Oblasti rada Udruženja


Oblast delovanja UMIP-a jesu statusni i egzistencijalni interesi i prava medicinskih profesionalaca i pacijenata.

Oblasti rada Udruženja obuhvataju sledeće:

 • zaštita i pobolјšanje statusnih prava i legalnih interesa u oblasti delovanja medicinskih profesionalaca,
 • profesionalno i stručno rešavanje sporova medicinskih profesionalaca međusobno i sa pacijentima,
 • pružanje stručne i pravne pomoći medicinskim profesionalcima,
 • organizovanje u zaštiti od profesionalne odgovornosti medicinskih profesionalaca,
 • unapređivanje društvenog statusa i ugleda medicinskih profesionalaca,
 • pobolјšanje ličnog i društvenog standarda, socijalno-ekonomskog položaja i socijalne zaštite medicinskih profesionalaca,
 • razvijanje i promocija naučnih i praktičnih standarda u datoj oblasti,
 • edukacija medicinskih profesionalaca,
 • realizacija projekata i programa u datoj oblasti i izdavački rad.

Zadaci Udruženja


Zadaci Udruženja su definisani Statutom Udruženja.

Zadaci:

 • pruža pomoć članovima u ostvarivanju njihovih prava i legalnih interesa,
 • inicira rešavanje problema i donošenje propisa radi pobolјšanja statusnog i materijalnog medicinskih profesionalaca,
 • organizuje pružanje pravne zaštite od profesionalne odgovornosti,
 • štiti prava medicinskih profesionalaca u svim postupcima pred državnim organima, institucijama, medijatorima i arbitražama,
 • ostvaruje saradnju sa odgovarajućim državnim i drugim institucijama, odnosno srodnim organizacijama u zemlјi i inostranstvu,
 • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti medicinskog i zdravstvenog prava i u srodnim oblastima,
 • objavlјuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na date oblasti, u skladu sa zakonom,
 • redovno i blagovremeno informiše članstvo i javnost o radu Udruženja i medicinskih profesionalaca.

Program UMIP-a


Udruženje donosi jednogodišnji program rada, u skladu sa planiranim aktivnostima.

Program obuhvata sledeće:

 • program treninga i edukacije (medicinskih profesionalaca i pacijenata) u vidu predavanja, radionica, seminara, obrazovnih i stručnih skupova,
 • program informisanja ciljnih grupa u smislu izdavanja raznih stručnih publikacija, brošura, kataloga,
 • program pružanje direktne pomoći (stručne i pravne) medicinskim profesionalcima i pacijentima,
 • program odnosa sa javnošću, koji obuhvata zastupanje interesa nevladinih organizacija pred javnošću sa posebnim akcentom na rešavanje sporova mirnim putem na relaciji medicinski profesionalci - pacijenti,
 • program posebne edukacija iz oblasti medijacije, podsticanja i promovisanja rada i značaja medijatora, kao i prednosti posredovanja kod rešavanja spornih odnosa,
 • program povezivanja sa ostalim neprofitnim strukovim udruženjima radi ostvarivanja civilne zaštite društva,
 • program strukovne izdavačke delatnosti,
 • program podsticanja i organizovanja istraživačkog rada i istraživačke delatnosti od značaja za rad Udruženja,
 • drugi programi, kao što su: javno zalaganje za učešće u predlaganju i donošenju pravnih akata u najboljem interesu medicinskih profesionalaca i pacijenata, davanje saveta, informacija i druge neposredne pomoći članovima Udruženja koji takvu pomoć traže, pružanje pravnih saveta, praćenje zakonodavne delatnosti u oblastima koje su od uticaja na rad Udruženja, praćenje primene propisa od strane nadležnih državnih organa.

Aktivnosti UMIP-a


U skladu sa Programom rada, Udruženje će sprovoditi aktivnosti od značaja za članove Udruženja i civilno društvo gledano u celini.

Aktivnosti UMIP-a su usmerena na:

 • organizovanje prezentacija Udruženja u cilju upoznavanja javnosti sa oblastima rada UMIP-a,
 • organizovanje seminara, obuka, treninga, radionica, predavanja,
 • savetodavne aktivnosti medicinskim profesionalcima i pacijentima,
 • edukacija o posredovanju, kao mirnom rešavanju sporova,
 • upoznavanje ciljnih grupa sa ključnim problemima iz oblasti zdravstva uz predlaganje mogućih rešenja,
 • aktivnosti anketiranja pacijenata i medicinskih profesionalaca na teme od značaja za njihov rad, status, prava i obaveze i publikacija obrađenih podataka,
 • aktivnosti izdavaštva,
 • javni nastupi u cilju promovisanja svih mogućih načina mirnog rešavanja problema na relaciji pacijent-lekar, kako bi se uticalo na razvoj tolerancije i ravnopravnosti u sferi komunikacije,
 • aktivnosti od značaja za razvoj civilnog društva u oblasti zdravstva,
 • predlaganje zakonskih rešenja u cilju poboljšanja odnosa medicinskih profesionalaca - pacijenata.