Problemi pacijenata
jun 05, 2016
Prava i obaveze pacijenata
jun 07, 2016
Prikaži sve
Postupak posredovanja (medijacije) je regulisan Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova. Tim zakonom posredovanje je definisano kao postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Pitanja koja nisu izričito uređena ovim zakonom rešavaju se u skladu sa načelima posredovanja predviđenim ovim zakonom i standardima posredovanja sadržanih u aktima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope.

Primena zakona o posredovanju (medijaciji)
Posredovanje (medijacija) se primenjuje u spornim odnosima u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, ako drugim zakonom nije propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa, bez obzira da li se sprovodi pre ili posle pokretanja sudskog ili drugog postupka. Posredovanje (medijacija) je moguće u svim spornim odnosima, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju. Odredbe Zakona primenjuju se i na posredovanje (medijaciju) i u pogledu zahteva za naknadu štete. Odredbe Zakona ne primenjuju se na rešavanje spornih odnosa u vezi sa utvrđivanjem i naplatom javnih prihoda.

 


Načela posredovanja (medijacije)


Dobrovoljnost

Postupak posredovanja (medijacije) se sprovodi dobrovoljno, na osnovu izričite saglasnosti strana, osim u spornim odnosima u kojima je posebnim zakonom pokretanje postupka posredovanja predviđeno kao uslov za vođenje sudskog ili drugog postupka. Sud ili drugi organ, koji je u skladu sa posebnim zakonom obavezan da strankama ukaže na mogućnost primene posredovanja, dužan je da pruži sva potrebna obaveštenja u cilju potpune obaveštenosti stranaka o mogućnosti sprovođenja posredovanja. Strane se slobodno sporazumevaju o načinu sprovođenja posredovanja. Posrednik (medijator) sprovodi posredovanje na način koji smatra odgovarajućim, uzimajući u obzir predloge strana, okolnosti slučaja i potrebu za brzim rešenjem spornog odnosa.


Ravnopravnost

U postupku posredovanja (medijacije) strane su ravnopravne. Posrednik (medijator) je dužan, uvažavajući sve okolnosti slučaja, da stranama obezbedi ravnopravan položaj.


Učestvovanje i prisustvovanje u postupku posredovanja (medijacije)

U postupku posredovanja strane kao fizička lica učestvuju lično. Punomoćnik fizičkog lica, kao strane u postupku posredovanja, može učestvovati u postupku posredovanja uz stranu koju zastupa. Pravno lice, kao stranu u postupku posredovanja, zastupa zakonski zastupnik upisan u odgovarajući registar, odnosno ovlašćeni punomoćnik. Postupku posredovanja, uz saglasnost strana, mogu da prisustvuju i treća lica koja strane odrede.


Isključenje javnosti

U postupku posredovanja javnost je isključena.


Poverljivost

Svi podaci, predlozi i izjave iz postupka posredovanja (medijacije) ili u vezi sa postupkom posredovanja su poverljivi, ako se strane nisu drugačije sporazumele, osim onih koji se moraju saopštiti na osnovu zakona, radi zaštite javnog poretka, posebno kada je to potrebno radi osiguranja zaštite najboljeg interesa deteta ili radi sprečavanja nanošenja štete fizičkom ili psihičkom integritetu lica, kao i u slučaju ako je to potrebno radi sprovođenja sporazuma strana. Strane, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, posrednik, treća lica koja prisustvuju postupku posredovanja, kao i lica koja obavljaju administrativne poslove za potrebe posredovanja, dužni su da sve podatke, predloge i izjave u vezi sa postupkom posredovanja čuvaju kao tajnu i odgovaraju za štetu nastalu kršenjem ove obaveze.


Comments are closed.