Problemi medicinksih profesionalaca
jun 04, 2016
Prikaži sve

Kad je postupak posredovanja (medijacije) okončan?

Postupak posredovanja okončava se:

1) zaključenjem sporazuma o rešavanju spora posredovanjem;

2) odlukom posrednika da se postupak obustavlja, jer dalje vođenje postupka nije celishodno;

3) izjavom jedne strane da odustaje od daljeg sprovođenja postupka, osim u slučaju ako u postupku posredovanja učestvuje više strana, koje nakon odustanka jedne od strana odluče da nastave postupak posredovanja;

4) protekom roka od 60 dana od dana zaključenja sporazuma o pristupanju posredovanju, osim ukoliko se strane ne sporazumeju drugačije.

Ako se postupak posredovanja sprovodi na osnovu uputa suda ili drugog organa, posrednik je dužan da obaveštenje o načinu okončanja postupka posredovanja dostavi sudu ili drugom organu.


Kako izgleda Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja(medijacije)?

Sadržinu sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja određuju strane u postupku posredovanja. Sporazum se sačinjava u pisanoj formi i potpisuju ga posrednik, strane u postupku posredovanja i punomoćnici koji prisustvuju posredovanju. Posrednik učestvuje u sastavljanju i izradi sporazuma, ukoliko se strane u postupku saglase. Ako strane u postupku posredovanja ne postignu sporazum zbog nesaglasnosti o pravnim pitanjima, mogu postići pisanu saglasnost o činjeničnim pitanjima. Činjenična pitanja obuhvaćena saglasnošću volja strana u postupku smatraće se nespornim u sudskom ili drugom postupku.


Koje pravno dejstvo ima Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja (medijacije)?

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja iz člana 26. ovog zakona može imati snagu izvršne isprave i snagu vansudskog poravnanja.


Koliki su troškovi posredovanja (medijacije)?

U postupku posredovanja svaka strana snosi svoje troškove, a zajedničke troškove snose na jednake delove, ako se nisu drugačije sporazumele. Zajedničke troškove posredovanja čine nagrada za rad posrednika i naknada troškova koje je posrednik imao u vezi sa postupkom posredovanja. Visina nagrade za rad i visina naknade troškova posrednika određuje se prema Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja koju donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa, ako se strane drugačije ne sporazumeju. Strane se oslobađaju plaćanja troškova posredovanja pod uslovima utvrđenim posebnim zakonom. Posrednici mogu da obavljaju posredovanje bez nagrade.


Koja je uloga UMIP-a i kako mi udruženje može pomoći da spor rešim mirnim putem?

UMIP je udruženje koje je svoje aktivnosti fokusiralo na rešavanje sporova između medicinskih profesionalaca i pacijenata mirnim putem – posredovanjem (medijacijom). Ukoliko ste u situaciji da imate sporni odnos ili je već otpočeo proces suđenja, Udruženje Vam može pomoći davanjem savete u vezi medijacije i pružanjem usluga posredovanja (odabir posrednika je na Vama, u okviru Liste posrednika Udruženja).


Na sva Vaša pitanja, odgovorićemo stručno i profesionalno. Pozovite nas!


Comments are closed.