UMIP - Udruženje za mirno rešavanje sporova medicinskih profesionalaca i pacijenata jeste dobrovolјna, nevladina, interesna i nestranačka organizacija, oformljena s ciljem afirmacije posredovanja, tolerancije, pružanja pravne zaštite i sprečavanja diskriminacije pacijenata i medicinskih profesionalaca.


Članovi tima UMIP-a zaduženih za rad Udruženja

Prilikom osnivanja Udruženja vodili smo računa da naš tim čine ljudi koji su prvenstveno spremni na rad u interesu razvoja civilnog društva. Osnovni kriterijum za odabir članova našeg tima je bila stručnost, iskustvo, dobrovoljnost, spremnost na pružanje pomoći članovima Udruženja koji pokažu potrebu za rešenjem istog, kao i velika želja da se ulože svi raspoloživi resursi u cilju poboljšanja stanja u zdravstvenom sektoru Srbije, a uvažavajući interese i potrebe i pacijenata i lekara. Kako bi promovisali jeftiniji, pristupačniji i efikasniji način rešavanja postojećih spornih pitanja na relaciji pacijent - lekar, sačinili smo listu tima po pojedinačnim stručnim oblastima, neophodnih za efikasan i nepristrasan rad UMIP-a.

Medicinski profesionalci

Bojan Pejović

Doktor stomatologije

Jelica Raičević

Viša medicinska sestra

Marina Radosavljević

Pedijatar

Pravnici

Slavica Janjić

Advokat

Ljiljana Jakovljević

Advokat

Medijatori

Ana Rvović

Dipl. pravnik, medijator

Tamara Cvejić Ikač

Mr ekonomije, medijator

Slavica Janjić

advokat, medijator

Ekonomisti

Zorica Milošević

Ekonomista

Nada Jonić

Ovlašćeni knjiovođa

Tamara Cvejić Ikač

Magistar ekonomije