Prava i obaveze pacijenata
jun 07, 2016
Prikaži sve


Nakon svetskih ratova, uočivši propuste lekara koji su u velikome zastranili od načela svoje profesije, Ženevskom deklaracijom iz 1946.godine, tekst zakletve je modifikovan do današnje moderne verzije, koju je prihvatila većina današnjih lekara, kao i većina lekarskih udruženja širom sveta Modernizovana Hipokratova zakletva ima veći stepen relevantnosti sa današnjim moralnim dilemama sa kojima se lekari mogu suočiti. Međutim, originalna Zakletva postavila je temelјe modernim shvatanjima etičkog ponašanja lekara u praksi. Najbolјi primer za to je poverlјivost, na koju je lekar obavezan u odnosu sa pacijentom. Ipak, pitanja pobačaja i eutanazije danas imaju novu perspektivu, koja se nužno ne poklapa sa obećanjem iznetim u Zakletvi.


Ovo je prevod zakletve koje je usvojena 1946. godine u Ženevi:


„U času kada stupam među članove lekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učitelјima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoj poziv ću obavlјati savesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlјe mog bolesnika. Poštovaću tajne onoga ko mi se poveri. Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja. Moje kolege će biti braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost. Apsolutno ću poštovati lјudski život od samog početka. I pod pretnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja, suprotna zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast.“


Obavezujući se na poštovanje principa iznetih u Hipokratovoj zakletvi, lekari (pa i svi ostali medicinksi profesionalci) određuju svoj pravac delovanja, svoje obaveze i načela etičkog lekarskog kodeksa.


Comments are closed.