Najčešća pitanja i odgovori o medijaciji
jun 04, 2016
Problemi pacijenata
jun 05, 2016
Prikaži sve
Problemi sa kojima se susreću medicinski profesionalci tokom svog rada su brojni i zavise od toga da li je reč o radu u zdravstvenim ustanova ili privatnoj praksi. Posmatrajući ih iz ta dva ugla, mogu se uvideti razlike, ali i izvesne sličnosti koje proizilaze iz sistemskog i zakonodavnog rešenja zdravstvene delatnosti.

Problemi medicinskih profesionalaca u državni zdravstvenim ustanovama


U ovom slučaju najveći broj problema se javlja kao posledica niza ograničenja sa kojima se susreću lekari, medicinski tehničari i ostali zdravstveni radnici, a koje im sistem nameće. Kao ključni se mogu izdvojiti sledeći:

  1. Objektivna nemogućnost poštovanja protokola lečenja pacijenata

Ma koliko želeli da ispoštuju svoje obaveze kao stručnjaci i pruže pomoć pacijentima na najbolji mogući način, nedostatak lekova, moderne opreme, dovoljnog broja aparata za specijalističke preglede, kao i nedostatak reagenasa za laboratorijske preglede ih u tome često onemogućava. Ne svojom krivicom, prinuđeni su da odstupe od načela etičkog kodeksa lekara i time produže lečenje pacijenata ili pruže manje kvalitetne usluge.

  1. Obimna birokratija

Medicinski profesionalci su veći deo svog vremena posvećeni birokratskim poslovima bez obzira na postojanje računara i savremenih tehnoloških dostignuća u tom polju, jer se ona ne primenjuju u zdravstvu. Neumreženost sistema u kojima se vodi zdravstveni karton pacijenata otežava rad i povećava broj papirologije i nepotrebne dokumentacije, što podjednako opterećuje i zdravstvene radnike i pacijente. Kako ne postoji mogućnost da se svi podaci pacijenta objedine u jednom, zajedničkom zdravstvenom sistemu i time omogući uvid u istoriju bolesti, obavljene preglede i rezultate istih, medicinski profesionalci su prinuđeni da se bave daktilografskim poslovima na štetu kvaliteta usluge koju mogu da pruže.

  1. Vremensko ograničenje pregleda pacijenata

Uvođenjem pravila da se svakom pacijentu lekar može posvetiti isti vremenski period za pregled, dolazi se u situaciju da pacijenti koji imaju teži problem bivaju zapostavljeni i u nemogućnosti da im izabrani lekar precizno, sveobuhvatno i sa punom pažnjom pruži informacije o toku lečenja.

  1. Nepridržavanje pacijenata smernica datih od strane lekara i ostalih zdravstvenih radnika

Pacijenti su skloni da samoinicijativno krenu u postupak lečenja, postavljajući sebi i dijagnozu i terapiju, bez konsultacije sa svojim lekarom. Povremeno se jave u zdravstvenu ustanovu tek kada takav način „tretmana“ dodatno pogorša stanje, te je lekar suočen sa problemom dvostrukog lečenja- greške pacijenta i stvarnog problema koji je prisutan. Pacijenti takođe i iznete sugestije lekara nisu skloni često da poštuju, te je izostanak uspešne terapije i izlečenja neminovan.


Comments are closed.