Problemi medicinksih profesionalaca
jun 04, 2016
Kako sukob rešiti mirnim putem (medijacijom)
jun 06, 2016
Prikaži sve
Problemi sa kojima se pacijenti susreću u zdravstvu su najčešće posledica nedovoljne informisanosti pacijenata, edukacije u smislu prava koja su im zagarantovana, kao i poznavanje „adrese“ na kojoj problem mogu rešiti.

Najčešći problemi


Problemi sa kojima se pacijenti u zdravstvenim ustanovama najčešće susreću se odnose na sledeće:

Narušavanje prava na dostupnost zdravstvene zaštite

Ovaj problem je često posledica teške ekonomske situacije u samom zdravstvenom sistemu. Mnoge ustanove su suočene sa zastarelim ili neispravnim aparatima, ograničen im je broj termina za specijalističke preglede, te je iz tih razloga i vreme čekanja od 6 meseci do 1 godine za pojedine preglede. Na ovaj način se uskraćuje direktno pravo pacijenata na dostupnost zdravstvene zaštite, koje im je zakonski zagarantovano. Rešenje ovog problema je sistemske prirode.

Udruženje u ovom slučaju može pomoći savetima i zajedničkim aktivnostima i intervencijama kod pojedinih zdravstvenih ustanova, gde je problem nastao.


Kvalitet pružanja usluga

Svaki pacijent ima pravo na svoje vreme za pružanje lekarske usluge. Sistem zdravstva je to regulisao na način da je ono najčešće ograničeno na 10-tak minuta, te se postavlja realno pitanje da li je izvodljivo da pacijent iznese svoj problem za to vreme, dobije adekvatan, kvalitetan, potpun i zadovoljavajući odgovor lekara. Pored slušanja i davanja stručne pomoći pacijentima, vreme predviđeno za pružanje zdravstvene usluge obuhvata i ispunjavanje birokratskih obaveza lekara, čime su oni, i pored najbolje namere, stručnosti i poštovanja etike i kodeksa lekarske prakse direktno prinuđeni na ograničavanje prava pacijenta na pružanje kvalitetne zdravstvene usluge.

UMIP, kao svoj zadatak, u ovom segmentu, vidi mogućnost predlaganja zakonskih rešenja koja se direktno odnose na izmenu procedura i protokola lekarske prakse u smislu automatizacije podatak


Prava na poštovanje vremena

Uobičajena praksa je da sve preglede, opšte i specijalističke unapred zakazujemo. Ono što je nepisano pravilo je da i pored zakazanog termina u tačno određeno vreme imamo višesatno čekanje. Time je ugroženo pravo pacijenta na poštovanje njegovog ličnog vremena. Razlog pojave ovog problema je pretrpanost lekara brojem pacijenata u toku radnog vremena, kao i obimna prateća birokratija obavezna za sve zdravstvene radnike.

Ono što Udruženje može da učini u ovom slučaju su predlozi zakonskih mera kojima bi se ispravile ove nepravilnosti.


Prava na dostupnost informacija

Neretko se susrećemo sa osobljem u zdravstvenim ustanovama koji ne daju tačne informacije ili ne daju potpune informacije pacijentima. Povremena je praksa i lekara da pacijentima ne objasne suštinu njihovog problema i time im se uskraćuje pravo na informaciju o zdravstvenom stanju i toku daljeg lečenja. Ovaj problem je rešiv aktivnim učešćem pacijenata i postavljanjem zahteva o adekvatnom informisanju.

 

Udruženje UMIP pomaže članovima da svoje probleme reše na pravno-regulisan način, u prvom koraku, a potom mirnim putem (medijacijom) u slučaju da izostane adekvatan odgovor zdravstvene institucije kojoj se pacijent obraća.

Za sve dalje informacije, kontaktirajte nas!


Comments are closed.