jun 06, 2016
SRCE1-770x428

Kako sukob rešiti mirnim putem (medijacijom)

Postupak posredovanja (medijacije) je regulisan Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova. Tim zakonom posredovanje je definisano kao postupak, bez obzira na naziv, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Pitanja koja nisu izričito uređena ovim zakonom rešavaju se u skladu sa načelima posredovanja predviđenim ovim zakonom i standardima posredovanja sadržanih u aktima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope.
jun 05, 2016
profimedia-0166541118_1000x0

Problemi pacijenata

Problemi sa kojima se pacijenti susreću u zdravstvu su najčešće posledica nedovoljne informisanosti pacijenata, edukacije u smislu prava koja su im zagarantovana, kao i poznavanje "adrese" na kojoj problem mogu rešiti. Udruženje UMIP pomaže članovima da svoje probleme reše na pravno-regulisan način, u prvom koraku, a potom mirnim putem (medijacijom) u slučaju da izostane adekvatan odgovor zdravstvene institucije kojoj se pacijent obraća.
jun 04, 2016
Pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o medijaciji

Najčešća pitanja i objašnjena u vezi posredovanja (medijacije), kao načina za mirno rešavanje spornog odnosa na relaciji medicinski profesionalci - pacijenti bazirani su na Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova. UMIP je udruženje koje je svoje aktivnosti fokusiralo na rešavanje sporova između medicinskih profesionalaca i pacijenata mirnim putem – posredovanjem (medijacijom).