jun 08, 2016

Prava i obaveze medicinskih profesionalaca

Hipokratovu zakletvu tradicionalno polažu lekari i na taj način se obavezuju na istrajavanje u etičkom vršenju dužnosti svoje profesije. Značaj Hipokratove zakletve je u njenoj istorijskoj i tradicionalnoj vrednosti. Iako ne postoje sigurni dokazi, pretpostavka je da zakletva delo Hipokrata, oca medicine, ili nekog od njegovih učenika. Nastala je oko 4. veka p. n. e. Iako je sadržina originalne Zakletve relativno van vremenskog konteksta, smatra se tradicionalnim činom uvođenja lekara u praksu. Originalna zakletva napisana je na grčkom, a najraniji prevod je na latinskom.