jun 04, 2016

Problemi medicinksih profesionalaca

Problemi sa kojima se susreću medicinski profesionalci tokom svog rada su brojni i zavise od toga da li je reč o radu u zdravstvenim ustanova ili privatnoj praksi. Posmatrajući ih iz ta dva ugla, mogu se uvideti razlike, ali i izvesne sličnosti koje proizilaze iz sistemskog i zakonodavnog rešenja zdravstvene delatnosti.