jun 07, 2016

Prava i obaveze pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata uređena su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, kao i način ostvarivanja i zaštite tih prava. Istim zakonom su bliže određene dužnosti pacijenata. U skladu sa pomenutim zakonom, pacijentu se garantuje pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najbolјem interesu pacijenta i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.